فیلم منتشر شده در فضای مجازی از فردی به نام مشهدی ابراهیم کیانی در بروجن که گویا نذر زنجیرزنی خود را در دوران کرونا به تنهایی ادا می‌کند.