کلیپی از رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام محرم که باید رعایت کنیم .