کلیپی از مراسم ساده و صمیمی عزاداری جنوبی و مداح دلداده حسین فخری، یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم/ آنکه لاجرعه می مهر تو نوشید منم