نوحه واحد خوب شد دردم دوا شد ، خوب شد/ دخترت حاجت روا شد خوب شد / می خوام همه شهر رو چراغون کنم / یه شهر و به خرابه مهمون کنم / ببوسمت جلو چشمای همه / صورتتو ستاره بارون کنم / من قهر نبودم که می گی آشتی / فقط می گم تو که دوستم داشتی / کاشکی منو تنها نمی ذاشتی / بابا بابایی بابا بابایی بانوای کـربلایی جـواد مقـدم شب سوم محرم | ۱ شهریور ۱۳۹۹ هـیئت بین الـحرمین طـهران