آقای دکتر در مطب کنار مریض های کرونایی خیلی صمیمی آنها را معاینه می کند و به ایشان روحیه می دهد ایشان توصیه های جدی نیست برای عموم مردم دارند، ببینیم