از تخریب مسجد تاریخی «باربری» تا شهید شدن هزاران مسلمان توسط هندوهای افراطی