بدون تعارف این هفته به سراغ کارآفرین برتری رفت که روزی از واکس زدن کفش‌ها شروع کرده، مرتضی سلطانی حالا به کارآفرینی تبدیل شده که چرخ‌های صنعت و تولید ایرانی را می چرخاند.