کلیپ جذاب از استاد انوشه که نگرانی ها مشکلات فردا رو حل نمی کنند بلکه دلخوشی های امروز را خراب می کنند