از مجموعه کارتون بامزه "ببعی" پخش شده از شبکه پویا، این قسمت " ببعی و ببعو حواس پرت " را می بینیم