بازهم دنیا... کاش میشد دنیای آدم این بشه که اسیردنیا و ادناء نشه ... اونجا دیگه مثه فرمول ریاضی منفی درمنفی مثبت میشه آدم اونجا دیگه دانایی میشه که میخواد دنیاش دنیا نشه!!!