از مجموعه کارتون بامزه "ببعی" این قسمت " ببعی و ببعو " را می بینیم