ملائک خادمان آستانش عبد زوارش/ سلاطین بندگان و حلقه در گوشان دربارش/ شبیه مرتضی را دیده دنیا نخواهد دید/ جهانی تا ابد مانده است در رویای تکرارش ... مدح امیرالمومنین علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه .