کلیپ اخلاقی حاج آقا تهرانی ، ثواب دان مون سوراخ است اگر گناه کنیم و گناه اعمال خوب را از بین می برد