کلیپی بسیار زیبا از استاد انوشه که خیلی عالی مسیر موفقیث انسان و ناکامی انسان را بیان می کند