گناه نکنی میتونی برای امام حسین گریه کنی، اگر یه نمازت قبول بشه، همه نمازات قبوله