وقتی بزرگ ترها همراه بچه ها بازی می کنند انگیزه بچه ها برای بازی کردن بیشتر میشه.