کار کردن برای خدا که گفتن ندارد، قسمتی از صحبت های شهید عزیز محمد خرازی که به صورت استوری تقدیم می شود