مسجد اقابزرگ ومدرسه ای بزرگ درکاشان،منسوب به ملامهدی نراقی ملقب به اقابزرگ که باهزینه مردی نیکوکار به نام حاج محمد تقی خانبان وپسرش درسال 1258.مقارن بادوران پادشاهی محمدشاه قاجار ساخته شده است