زمین‌های واگذار شده به شماری از قضات استان گلستان با حکم رئیس دیوان عالی کشور بازپس گرفته شد.