وضعیت واتساپ فوق العاده، قسمتی از شعرخوانی حاج فیروز زیرک کار برای آقا امام رضا سلام الله ، دامن آلوده و روی سیاه آورده ام،، اگر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام ،، هرچه هستم هرچه بودم بر کسی مربوط نیست ، ، بر امام مهربان خویش پناه آورده ام