زنبورخوارها برای تناول زنبورهای بزرگ و مصون ماندن از نیش آنها روش جالبی دارند .