در این قسمت با خانواده آقای متیم مسابقه ی باقالی پاک کنی و فویل باز کنی داریم اون هم با دستکش