هر وقت که سرت به درد آید ،، نالان شوی و سوی من آیی چون درد سرت شفا بدادم ،، یاغی شوی دگر نیایی اگر حاجت هم نخواهیم خدا حواسش هست ، نکات لطیف اخلاق از آیت الله مجتهدی ره