تصور کنید صفحه کلیدتان قطع یا خراب شود واقعا همه امور رایانه مختل می شود ویندوز راه حلی برای مشکل دارد ، آموزش صفحه کلید مجازی