استفاده از سیاه دانه و ماساژ موضع با روغن سیاه دانه باعث درمان دیسک کمر می شود .