اجرای دکتر نسیم خشنودی در مدرسه تلویزیونی ایران و درس فیزیک بحث تعادل آب و یخ استاد هومن باستی، پایه 10