اجرای دکتر نسیم خشنودی در مدرسه تلویزیونی ایران و درس عربی توسط استاد طرزی، بررسی نکات درس دوم پایه 12