ارایه فیلم آمورشی دوره درس زیست شناسی پایه 12 در مدرسه تلویزیونی ایران برای ارتفای آمادگی امتحان