دکتر سید محمود انوشه : این جمله را که میگم هر شب تمرین کنید، اولین جمله ای که میخوام بگم اینه اگر حرف زدن بلد نیستی حرف نزدن که بلدی حرف نزن این جمله را خیلی تمرین کنیم