توسط استاد شاهین زاد می پردازد به تدریس بحث واژگان درس ادبیات فارسی در برنامه ی مدرسه تلویزیونی ایران با اجرای دکتر خشنودی