صدای رود و بلبلان رویای هر انسانی برای آرامش است تا دلش دراین طبیعت رها کند