تفکر و تامل؛ با دوتا شال و چندین حرکت مفهومی بین زمین و آسمون در آرامشی عجیب! داریوش سوسنی، سومین اجرای قسمت بیستم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید .