ترانه زیبای سر سپرده وشعر زیبای محمد علی بهشتی را تقدیمتان می کنیم با صدای خاص هومن بختیاری من زنده بودم اما انگار مرده بودم ، ، از بس که روزها را با شب شمرده بودم