جنگل ابر در نزدیکی شاهرود سمنان از جنگل های هیرکانی تاریخی مهم دنیاست ، صحبت های امیرحسین ولیان دبیر تشکل های زیست محیطی را درباره خطراتی که این جنگل را تهدید می کند، می بینیم