گپ و گفت انگیزشی و مهارتی توسط استاد ایمان سرورپور برای حفظ انرژی ذهنی در شبکه آموزش سیما بسیار عالی و جذاب