در پاسخ به محاصره و تجاوز ظالمانه سعودی علیه کشور و مردم عزیز یمن نیروهای مسلح یمن به توفیق الهی موفق به انجام عملیات بزرگ موازنه بازدارندگی چهار شدند .