روی پیشونی فرشته ها نوشته هر کی دختر داره جاش وسط بهشته ...