آموزش هنر پاپه ماشه درست کردن جعبه جواهرات توسط خانم کاظم زاده در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما .