پویانمایی طنز حقوق بشر ترامپ، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج اردبیل.