گزارش شبکه ترک از نفتکش های ایرانی: این یک دستاورد بزرگ برای ایران بود...!