نظر شهید حاج قاسم درباره نقش مذاکره در فرایند مسئله فلسطین و لزوم مبارزه