دوخت جعبه دستمال کاغذی توسط خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما .