پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) عربی سه - رشته علوم و معارف اسلامی / ۱۹ اردیبهشت