برای ورود به بورس حتما حتما حتما با دقت وارد شوید...سود های لحظه ای باعث نشود زندگیتان را وارد بورس کرده و ببازید...و ضرر های لحظه ای شما را نا امید نکند....اگر بورس باز نیستید یا وارد نشوید یا ابتدا راه و رسمش را یادبگیرید