نگاهی متفاوت در معرفی اسرائیل، ناگفته‌هایی از منطقه.