نماهنگ دارالشفاء با نوای مجتبی مهدی پور، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج خوزستان .