رفع شبهه که فقط اشک برای معصومین سلام الله برطرف کننده گناهان است