با تکنیک سه 10ثاینه یا سه صلوات می توانیم از مرگ های ناگهانی نیمه شب جلوگیری کنیم