پایه دوازدهم متوسطه (شبکه آموزش)، هویت اجتماعی/ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹توسط خانم بیدقی، ادامه درس نهم و درس دهم