پیشنهاد راهکارهایی ساده در این روزهای کرونایی برای حفظ سلامت روان از قبیل کتاب خواندن، معطر کردن فضای خانه و...